חובות האב על בניו / בבלי קידושין

המקור: בבלי קידושין דף כט עמוד א-ב

"האב חייב בבנו למולו, ולפדותו, וללמדו תורה,

ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות;

ויש אומרים: אף להשיטו במים;

רבי יהודה אומר: כל שאינו מלמד את בנו אומנות - מלמדו ליסטות.

ליסטות עולה על דעתך? אלא, כאילו מלמדו ליסטות..."